Suôi gỗ

Con thoi dệt vải tiếng dân tộc Thái gọi là Suôi, thường làm bằng gỗ. Do thời gian sử dụng lâu nên suôi gỗ có độ bóng và thường nổi vân rất đẹp. Để sử dụng, người dân tộc thường cuốn sợi vào một suốt nhỏ, rồi lấy một thanh tre đút qua ống suốt và mắc vào hai đầu trong lòng của suôi gỗ.

Con thoi có tác dụng để dệt sợi ngang, đưa đi đưa lại được trơn chu, không mắc vào sợi làm sùi, đứt sợi.